nederlandse beroepsvereniging oplossingsgerichte therapeuten

Inloggen leden

Gebruikersnaam


Wachtwoord

 

 

Beroepscode en Gedragsregels

 

ARTIKEL 1
ALGEMEEN


Een beroepscode kan worden omschreven als de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan en te worden nagelaten jegens collega-beroepsuitoefenaars, de cliënt en anderen.

Gedragsregels kunnen worden omschreven als richtlijnen voor wat in de betrokken beroepsgroep en de maatschappij wordt beschouwd als goed professioneel gedrag.

Beroepscode en gedragsregels komen te allen tijde voort uit en zijn een verlenging van de statuten, beroepsprofiel, huishoudelijk reglement, straf en tuchtrecht van de NBOT.

Het woord therapeut gelieve u te lezen als (Aspirant) Registertherapeut en hij, hem, zijn etc. ook als zij, haar, etc.
 


ARTIKEL 2
ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE BEROEPSUITOEFENING
 

 

De therapeut zal, voor zover zijn vaardigheden en bevoegdheden reiken, er naar streven elke cliënt de meest adequate behandeling te geven. Het uitoefenen van de oplossingsgerichte therapie impliceert het bieden van hulp aan de medemens, zodat deze zoveel mogelijk zijn menselijk functioneren in zijn sociaal-cultureel patroon kan gewinnen of herwinnen.

De therapeut behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden door die te toetsen en bij te stellen aan de ontwikkeling. Verdieping in een bepaald gebied van de oplossingsgericht therapie zal de brede kijk op het totale vakgebied niet mogen beperken.

De therapeut zal immers, indien gewenst, van andere therapeutische mogelijkheden dan van zijn specifieke bekwaamheden gebruik moeten maken of adequaat dienen te verwijzen naar een collega, eventueel met andere specifieke bekwaamheden.

De therapeut onthoudt zich van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen.

De therapeut is te allen tijde gehouden aan wettelijke bepalingen gesteld door de Nederlandse en Europese wetgevers, daar waar de wet niet in voorziet zal de therapeut gehouden zijn te handelen overeenkomstig de bepalingen in de beroepscode voor therapeuten. Hij/zij zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met de beroepsethische opvattingen of gedragsregels welke voor medische of paramedische beroepsgroepen gelden.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de therapeut in de geest van de regelgevers te handelen.

 

LEES VERDER
 

 
Copyright © 2012 NBOT
Webdesign Grab a Web